Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

6 maja 2017 roku, zgodnie z terminem oraz warunkami emisji, Zarząd FAST FINANCE dokonał wykupu wszystkich obligacji serii H; tym samym obligacje tej serii zostały umorzone.

Obligacje serii H zostały wyemitowane w 2014 roku w trybie emisji prywatnej. Łącznie wyemitowanych zostało 3 300 sztuk obligacji tej serii o łącznej wartości 3,3 mln zł.

Ze względu na zasady oraz (stosunkową niską) wartość transakcji informacje dotyczące emisji oraz wykupu obligacji nie podlegały trybowi raportowania bieżącego.

Jest to już kolejny finalny wykup obligacji przeprowadzony przez Spółkę FAST FINANCE w pierwszej połowie 2017 roku (po spłacie obligacji serii F i G). Pozostałe w portfelu Spółki serie obligacji, których wykup – zgodnie z warunkami poszczególnych emisji – planowany jest na lata 2018-2021 to serie L, M oraz seria P (obligacje są na bieżąco amortyzowane).
 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.