Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

FAST FINANCE – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania
Sytuację na polskim rynku wierzytelności masowych oceniamy pozytywnie. Akcje kredytowe w obszarze Consumer Finance, zarówno banków, jak i niebankowych firm pożyczkowych, budują solidną bazę dla następczej działalności windykacyjnej. Rośnie też zamożność społeczeństwa, co stopniowo zwiększa zdolność regulowania powstających okresowo zaległości. Obrót wierzytelnościami jest obecnie lepiej zorganizowany, a procesy windykacyjne są doskonalsze pod względem formalno-prawnym i informatycznym, co sprzyja obrotowi portfelami wierzytelności konsumenckich – mówi Jacek Daroszewski, prezes zarządu FAST FINANCE S.A.

Nowe źródło finansowania
Ważnym wydarzeniem dla FAST FINANCE w 2017 r. było wdrożenie nowego modelu finansowania działalności. Zakłada on wykorzystywanie funduszy sekurytyzacyjnych serwisowanych przez Spółkę do pozyskiwania – w drodze nabywania przez inwestorów certyfikatów inwestycyjnych – środków na zakupy nowych portfeli wierzytelności.
FAST FINANCE posiada wymagane uprawnienia, wieloletnie doświadczenie oraz zasoby niezbędne do tworzenia i obsługiwania funduszy sekurytyzacyjnych. Postanowiliśmy wykorzystać ten atut do dywersyfikacji źródeł finansowania – wyjaśnia Jacek Daroszewski.
Na początku 2017 r. Spółka rozpoczęła współpracę z inwestorem zagranicznym opartą o opisany wyżej model. Wielkość transakcji wyniosła 15,6 mln zł. Obecnie Spółka prowadzi negocjacje w sprawie kolejnej transakcji w tym kształcie.

Konsekwentna redukcja zadłużenia wynikającego z wyemitowanych w poprzednich latach emisji obligacji
Przygotowując się do wdrożenia nowego modelu finansowania i rozpoczęcia współpracy z nowymi inwestorami, Spółka podwyższyła kapitał własny i znacznie zredukowała swoje zobowiązania wynikające z przeprowadzonych w ubiegłych latach emisji obligacji. Efektem tych zabiegów jest rekordowe obniżenie wskaźnika zadłużenia w stosunku do kapitałów własnych.
Na koniec trzeciego kwartału 2017 roku zredukowaliśmy wskaźnik zadłużenia do poziomu 0,37, czyli do wartości o 39% niższej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – mówi Jacek Daroszewski.

W 2017 r., zgodnie z warunkami emisji, Spółka wykupiła wszystkie obligacje serii: F, G, H oraz J. Ponadto dokonała częściowego wykupu (w ramach okresowej amortyzacji) obligacji serii M, L i R.
Terminy wykupu pozostałych przypadają na lata 2018-2021. W minionym roku Spółka dokonała także nowych emisji obligacji: serii P w wysokości 9,5 mln zł oraz serii R w wysokości 2,3 mln zł. Łącznie od 2010 r. spółka FAST FINANCE wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 146,6 mln zł, z czego do końca minionego roku wykupiła papiery o wartości 125,1 mln zł.

Perspektywy na 2018 rok
W ostatnich miesiącach zauważalny jest znaczący wzrost zainteresowania kredytami konsumenckimi oraz pożyczkami. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na koniec października 2017 r. zadłużenie gospodarstw domowych wyniosło ponad 672 mld zł, przy czym wartość kredytów konsumpcyjnych wzrosła przez rok o prawie 12 mld zł, do 161,2 mld zł*. Wzrost wartości udzielonych pożyczek notują także pozabankowe instytucje pożyczkowe.
W pierwszej połowie 2017 r. firmy, których dane zostały uwzględnione w raporcie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych**, udzieliły pożyczek o wartości 2,2 mld zł, czyli o 22,4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. To pokazuje, że polski rynek wierzytelności wciąż ma ogromny potencjał do rozwoju.
Przewidujemy, że konsekwencją boomu na rynku kredytów konsumenckich i pożyczek będzie zwiększenie liczby kredytów zagrożonych, a w rezultacie wierzytelności sprzedawanych w najbliższych latach przez instytucje finansowe – dodaje Jacek Daroszewski.
To otoczenie będzie sprzyjało również Spółce, której model biznesowy opiera się na nabywaniu pakietów wierzytelności i podejmowaniu na własny rachunek działań zmierzających do odzyskania należności. Na koniec 2017 r. FAST FINANCE obsługiwała wierzytelności o wartości nominalnej ponad 500 mln złotych.

 * UKNF, Dane miesięczne sektora bankowego – październik 2017
** Raport KPF, „Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce. I połowa 2017.”
 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.