Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.


FAST FINANCE w 2016 roku wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego w wysokości niemal 39,9 mln zł (spadek o 1,7%). Intensywna redukcja zadłużenia związana z wdrażaną dywersyfikacją modelu finansowania przełożyła się na obniżenie wskaźników zysku: zysk operacyjny wyniósł 12,7 mln zł (spadek o 32,1%), a zysk netto 8,1 mln zł (o 18,3% mniej niż w ubiegłym roku).

W okresie sprawozdawczym spółka systematycznie obniżała swoje zadłużenie. Wartość wskaźnika długu netto do kapitału własnego FAST FINANCE spadła r/r o 29,2% i na koniec 2016 roku wyniosła 0,46.

Jednym z naszych priorytetów w 2016 roku było obniżanie zadłużenia Spółki. Ostatecznie wartość wskaźnika zadłużenia finansowego netto na koniec roku osiągnęła, w historii FAST FINANCE, rekordowo niski poziom. Cel udało się zrealizować między innymi dzięki regularnemu procesowi skupu obligacji – komentuje Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE S.A.

Od rozpoczęcia 2016 roku do dnia publikacji raportu rocznego wykupiono wszystkie obligacje serii F i G (notowane na rynku Catalyst) oraz serii J. Ponadto spółka wykupiła wymaganą warunkami emisji część obligacji serii M oraz serii L.


FAST FINANCE utrzymuje realizowany od lat i sprawdzony model biznesowy. Własny model wyceny oraz zarządzanie funduszem sekurytyzacyjnym przynoszą oczekiwane efekty i stabilne wyniki. Ponadto w 2016 roku podjęto kroki w kierunku pozyskania inwestora zagranicznego w celu dywersyfikacji źródeł finansowania dalszego rozwoju. Współpraca już się rozpoczęła, a ostateczny kształt wspólnych działań zostanie ustalony w bieżącym roku.


W 2016 roku na rynku windykacji miało miejsce wiele pozytywnych zmian, m.in.: poprawa wizerunku branży, zmiany regulacyjne (zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz wprowadzenie podatku bankowego). Ponadto niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się kredyty konsumenckie.

Oceniamy, że te zmiany oraz dobra koniunktura gospodarcza wpłyną na wyższe wpłaty od dłużników i będą pozytywnie oddziaływać na wyniki finansowe FAST FINANCE w bieżącym roku – mówi Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE S.A.

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.