Co nas wyróżnia

Specjalizacja

Jesteśmy ekspertami w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych. Blisko 99% nominalnej wartości naszego portfela to wierzytelności detaliczne, ponad 90% jego wartości stanowią pakiety zakupione od banków w drodze wygranego przetargu.

Doświadczenie

Od ponad 10 lat zajmujemy się windykacją należności od osób, które w wielu przypadkach utraciły możliwość spłaty zadłużenia w wyniku zbiegu niekorzystnych okoliczności. Podstawą naszych działań jest zawsze rozpoznanie okoliczności i uzgodnienie z dłużnikiem realnego harmonogramu płatności.
Nasz zespół opiera się w swojej pracy na szczegółowo opisanych procedurach powstałych dzięki wieloletniemu doświadczeniu. Dłużnikom zapewniamy pełną szacunku relację, a naszym kontrahentom – bankom i firmom telekomunikacyjnym - utrzymanie ich wizerunku i reputacji.

Skuteczność

Osiągamy wysoką skuteczność w odzyskiwaniu wierzytelności. Średnia wartość przychodu z zakupionego portfela w ciągu pierwszych 5-ciu lat od jego pozyskania stanowi 170% kosztów zakupu.

Fundusz Sekurytyzacyjny

Prowadzimy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, dzięki czemu możemy obsługiwać również klientów dopuszczających wyłącznie transakcje z udziałem takiego podmiotu.

Transparentność

Jesteśmy rzetelnym kontrahentem, należącym do czołówki firm windykacyjnych w kraju, spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst.

Standardy

Przestrzegamy rygorystycznie najwyższych standardów profesjonalnych rynku finansowego zawartych w Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, na którym opieramy nasze wewnętrzne procedury, treści szkoleń i kryteria oceny pracy.

Zarządzanie

Spółką od jej powstania zarządzają jej założyciele i zarazem główni akcjonariusze: Jacek Daroszewski - Prezes Zarządu i Jacek Krzemiński - Wiceprezes. Zapewnia to nadrzędność długoterminowej perspektywy bezpiecznego wzrostu wartości spółki w bieżącym zarządzaniu.

 

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.