Co nas wyróżnia

Specjalizacja

Jesteśmy ekspertami w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych. Blisko 99% nominalnej wartości naszego portfela to wierzytelności detaliczne, ponad 90% jego wartości stanowią pakiety zakupione od banków w drodze wygranego przetargu.

Doświadczenie

Od ponad 10 lat zajmujemy się windykacją należności od osób, które w wielu przypadkach utraciły możliwość spłaty zadłużenia w wyniku zbiegu niekorzystnych okoliczności. Podstawą naszych działań jest zawsze rozpoznanie okoliczności i uzgodnienie z dłużnikiem realnego harmonogramu płatności.
Nasz zespół opiera się w swojej pracy na szczegółowo opisanych procedurach powstałych dzięki wieloletniemu doświadczeniu. Dłużnikom zapewniamy pełną szacunku relację, a naszym kontrahentom – bankom i firmom telekomunikacyjnym - utrzymanie ich wizerunku i reputacji.

Skuteczność

Osiągamy wysoką skuteczność w odzyskiwaniu wierzytelności. Średnia wartość przychodu z zakupionego portfela w ciągu pierwszych 5-ciu lat od jego pozyskania stanowi 170% kosztów zakupu.

Fundusz Sekurytyzacyjny

Prowadzimy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, dzięki czemu możemy obsługiwać również klientów dopuszczających wyłącznie transakcje z udziałem takiego podmiotu.

Transparentność

Jesteśmy rzetelnym kontrahentem, należącym do czołówki firm windykacyjnych w kraju, spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst.

Standardy

Przestrzegamy rygorystycznie najwyższych standardów profesjonalnych rynku finansowego zawartych w Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, na którym opieramy nasze wewnętrzne procedury, treści szkoleń i kryteria oceny pracy.

Zarządzanie

Spółką od jej powstania zarządzają jej założyciele i zarazem główni akcjonariusze: Jacek Daroszewski - Prezes Zarządu i Jacek Krzemiński - Wiceprezes. Zapewnia to nadrzędność długoterminowej perspektywy bezpiecznego wzrostu wartości spółki w bieżącym zarządzaniu.

 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.