Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

FAST FINANCE w swojej działalności kieruje się uniwersalnymi dla rynku finansowego standardami etycznymi określonymi w „Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego”. Kanon został opracowany pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego przez przedstawicieli blisko 28 instytucji i organizacji zrzeszających uczestników rynku wraz z grupą przedstawicieli świata nauki.

Sporządzony w 2007 roku zbiór zasad i praktyk rynkowych określa 16 podstawowych wartości, których wdrożenie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju rynku finansowego w Polsce. Ideą stojącą za powstaniem „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” była chęć wprowadzenia miękkich regulacji, zwiększających transparentność działalności podmiotów finansowych oraz bezpieczeństwo ich klientów.

Od momentu powstania naszej spółki w 2004 roku prowadziliśmy działalność w oparciu o wewnętrznie opracowane i przyjęte normy etyczne. Wprowadzenie „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” jest rozwinięciem obowiązujących w FAST FINANCE wytycznych dotyczących współpracy z klientami i dłużnikami. W pełni zaadoptowaliśmy wartości w nim określone do potrzeb bieżącej działalności.

Pełna treść „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” znajduje się w załączonym pliku.

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.