Podstawowe informacje finansowe

 2017_10_06_Factsheet_1H2017_pol.jpg

 

Podstawowe informacje finansowe

Okres zakończony 30.09.2016 r. Okres zakończony 30.09.2017 r. Zmiana
w tys. zł      
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
27 267 22 957 -15,81%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 771 7 415 -24,11%
Zysk (strata) brutto 7 738 7 512 -2,92%
Zysk (strata) netto 6 201 5 940 -4,21%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 197 (7 546) -204,85%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 440) 15 091 1147,99%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 394) (12 585) 18,25%
Przepływy pieniężne netto, razem (9 637) (5 040) 47,70%
Aktywa, razem 221 397 205 520 -7,17%
Zobowiązania długoterminowe 90 103 102 144 13,36%
Zobowiązania krótkoterminowe 62 863 27 360 -56,48%
Kapitał własny 68 431 76 016 11,08%
Kapitał zakładowy 1 000 1 000 0,00%

 

Pobierz bieżące i historyczne informacje finansowe (arkusz kalkulacyjny)

Pobierz wybrane dane finansowe (arkusz kalkulacyjny)

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.