Podstawowe informacje finansowe

 2017_10_06_Factsheet_1H2017_pol.jpg

 

Podstawowe informacje finansowe

Okres zakończony 30.09.2016 r. Okres zakończony 30.09.2017 r. Zmiana
w tys. zł      
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
27 267 22 957 -15,81%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 771 7 415 -24,11%
Zysk (strata) brutto 7 738 7 512 -2,92%
Zysk (strata) netto 6 201 5 940 -4,21%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 197 (7 546) -204,85%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 440) 15 091 1147,99%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 394) (12 585) 18,25%
Przepływy pieniężne netto, razem (9 637) (5 040) 47,70%
Aktywa, razem 221 397 205 520 -7,17%
Zobowiązania długoterminowe 90 103 102 144 13,36%
Zobowiązania krótkoterminowe 62 863 27 360 -56,48%
Kapitał własny 68 431 76 016 11,08%
Kapitał zakładowy 1 000 1 000 0,00%

 

Pobierz bieżące i historyczne informacje finansowe (arkusz kalkulacyjny)

Pobierz wybrane dane finansowe (arkusz kalkulacyjny)

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.